REGULAMIN

Olimpik

Regulamin

REGULAMIN

nauki pływania i doskonalenia pływania

z dnia 1 STYCZNIA 2015r.

 

§ 1.

Zajęcia organizuje Szkółka Pływacka „Olimpik” w Kołobrzegu.

§ 2.

Zajęcia będą odbywały się na krytych pływalniach według ustalonego harmonogramu podanego do wiadomości uczestników (telefonicznie, emailem lub na stronie internetowej).

§ 3.

Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dostarczać zgodę rodziców/a lub opiekunów
na udział w zajęciach – patrz formularz zgłoszeniowy oświadczenie.

§ 4.

Zajęcia odbywają się w grupach ustalonych przez organizatora.

§ 5.

Zajęcia mają charakter etapowy i odbywają się w terminach ustalonych przez organizatora.

§ 6.

Zajęcia indywidualne odbywają się według harmonogramu ustalonego z instruktorem.

§ 7.

Zajęcia prowadzić będzie wykwalifikowana kadra według własnego programu nauczania.

§ 8.

Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu pływalni krytej, na której będą odbywały się zająca.

§ 9.

Za bezpieczeństwo grupy na czas trwania zajęć odpowiada trener, instruktor grupy, za bezpieczeństwo pojedynczych osób z grupy odpowiada ratownik pełniący dyżur, za bezpieczeństwo w szatniach odpowiadają rodzice bądź opiekunowie prawni kursanta.

§ 10.

Każdy uczestnik przed rozpoczęciem zajęć zobowiązany jest do dostarczenia deklaracji formularza zgłoszeniowego z oświadczeniem o  chęci korzystna z zajęć.

§ 11.

Wpłaty za naukę pływania przyjmowane są z góry za cały miesiąc w formie bezpośredniej zapłaty u organizatora zajęć lub przelewu na rachunek bankowy wskazany przez organizatora
( z dopiskiem którego miesiąca dotyczy wpłata).

§ 12.

Wpłaty za lekcje należy uiścić w całości najpóźniej w dniu zajęć rozpoczynających nowy miesiąc. Brak wpłaty w określonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć i skreśleniem z listy uczestników zajęć pływackich.

§ 13.

Rezygnacja z zajęć w trakcie trwania nauki pływania danego miesiąca nie upoważnia
do zwrotu wpłaconych należności.

§ 14.

W przypadku niezgłoszonych pojedynczych nieobecności, nie przysługuje zwrot pieniędzy ani odrobienie zajęć.Organizacja zajęć nauki pływania jest usługą świadczoną przez organizatora i oznacza to, że przygotowanie każdych zajęć generuje konieczność ponoszenia stałych kosztów przez organizatora i pozostawanie przez niego w gotowości do wykonania świadczenia. Powyższe
w świetle obowiązujących przepisów, oznacza, że świadczenie ze strony organizatora zostało spełnione, a tym samym koszty zostały poniesione, stąd nieskorzystanie ze świadczenia przez uczestnika lub klienta nie upoważnia do zwrotu wpłaty w tym zakresie.

§ 15.

Nieobecności zgłoszone i usprawiedliwione, najpóźniej w dniu odbywania się zajęć, przed ich rozpoczęciem można odrobić podczas terminu innych godzin pracy Szkółki Pływackiej "Olimpik"
po wcześniejszej konsultacji z prowadzącym.

§ 16.

W przypadku nieobecności kursanta na zajęciach wynikających z przewlekłej choroby (100% nieobecności) rozpatrywane są indywidualnie z organizatorem. Organizator nie zwraca kosztów świadczenia usług.
Jest możliwość odrobienia zajęć przez osoby trzecie (rodzeństwo itd.) – zastępstwo.

§ 17.

W przypadku nie odbycia się zajęć z przyczyn niezawinionych przez organizatora leżących
po stronie obiektów pływalni ( np. awarie urządzeń basenowych, odwołanie zajęć ) zajęcia zostaną przedłużone o taką samą ilość jednostek lekcyjnych lub nastąpi zwrot kosztów za niewykorzystane zajęcia.

§ 18.

W opłatę wliczona jest opłata za wejście na basen.

 § 19.

Przy dokonaniu wpłaty, następuje zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.

§ 20.

Wysokość opłat podana jest do wiadomości publicznej , zawsze przed rozpoczęciem pierwszego miesiąca zajęć.

§ 21.

Uczestnicy/k zajęć powinni przybyć na 10 minut przed ich rozpoczęciem, aby
o wyznaczonej godzinie być już w punkcie zbiórki.

§ 22.

Instruktor, trener odpowiada za kursanta od momentu zbiórki rozpoczynającej zajęcia
do momentu zbiórki kończącej zajęcia.

§ 23.

Czas, w którym zostały wyznaczone zajęcia jest godziną rozpoczęcia zajęć na basenie krytym, jedna jednostka lekcyjna trwa 60 minut, w tym 15 minut na czynności związane przed i po upływie
zajęć w przebieralni. Efektywny czas to 45 minut zaczynając i kończąc zbiórką całej grupy.

§ 24.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trenera, instruktora prowadzącego zajęcia oraz łączenia grup w przypadku zmniejszenia ilości osób w grupie.

§ 25.

Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich rodzice (opiekunowie prawni).

§ 26.

Za rzeczy wartościowe pozostawione bez zabezpieczenia organizator nie ponosi odpowiedzialności.

§ 27.

Uchyla się regulamin nauki pływania i doskonalenia pływania z dnia 1 maja 2012r.

 

Pobierz regulamin   

 

  • Szkółka Pływacka Olimpik jest już na Facebooku. Odwiedź nasz profil, polub nas,dołącz do nas na Facebooku. Zapraszamy !!