Szkolenia i kursy

RATOWNIK WODNY

Zebranie organizacyjne dotyczące Kursu Ratownika Wodnego odbędzie się w dniu 23.11.2018 r. o godzinie 19.00 w bazie całorocznej Akademii Ratownictwa w OW Holtur Podczele, ul. Koszalińska 72.
Należy zabrać ze sobą ręcznik, kąpielówki, klapki basenowe.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, ratownikiem wodnym jest osoba, która łącznie spełnia następujące warunki: 1) posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym; 2) spełnia wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym; 3) jest zatrudniona lub pełni służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub jest członkiem tego podmiotu. Odesłanie do art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oznacza, że ratownik wodny musi spełniać warunki stawiane przez tą ustawę dla ratownika.
W świetle tego przepisu osoba taka musi: 1) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych; 2) być zatrudnioną lub pełniącą służbę w jednostkach współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15, lub być członkiem tych jednostek; 3) posiadać ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika; 4) posiadać stan zdrowia pozwalający na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Szkolenie ratowników wodnych
Szkolenie ratowników wodnych w myśl Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. ( Dz U. Nr 208, poz 1240) o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych art. 15 pkt 1 realizują ( organizują i prowadzą) podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. ( Dz. U. 2012 poz. 747)
w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym. Szkolenie ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego obejmują co najmniej 63 godziny zajęć, w tym część teoretyczną – 20 godzin i część praktyczną – 43 godziny.

Egzamin
Egzamin zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 747) w sprawie szkoleń w ratownictwiewodnym, składa się z części teoretycznej praktycznej, i jest przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne. Każda część egzaminu jest zaliczana oddzielnie. Do egzaminu może przystąpić osoba, która uczestniczyła w zajęciach teoretycznych i praktycznych objętych programem szkolenia.

 

Zasady rekrutacji i naboru na szkolenia ratowników wodnych

Przed rozpoczęciem szkolenia przeprowadzany jest test wstępny polegający na sprawdzeniu
umiejętności pływania pod powierzchnią wody i na jej powierzchni.
Kryterium zaliczeniowym dopuszczającym do szkolenia na ratownika wodnego są:
– wykazanie się umiejętnością pływania trzema stylami pływackimi na dystansie 75m,
-15m pod wodą,
– 100 m poniżej 1 minuty i 50 sekund kraulem,
oraz
– ukończony 18 rok życia,

  • pozytywna opinia lekarza nt. możliwości ćwiczeń i wzmożonego wysiłku lub pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie

 

KURS KPP

CEL KURSU Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
Głównym celem Kursu jest przygotowanie jego uczestników do realizacji zaawansowanych i skoordynowanych działań ratowniczych i terapeutycznych od momentu wypadku (zdarzenia zagrożenia życia) do czasu przekazania osób poszkodowanych jednostkom Pogotowia Ratunkowego.
Uczestnicy Kursu przygotowywani są do pracy w grupach ratowniczych jako kierownicy lub członkowie zespołu ratunkowego, których obowiązkiem jest nie tylko pomoc poszkodowanemu przy użyciu profesjonalnego sprzętu ratunkowego ale także kierowanie działaniami ratunkowymi na miejscu zdarzenia.

PODSTAWA PRAWNA
– Ustawa z dnia 8 września 2006r o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Art. od 13 do 17),
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

RECERTYFIKACJA KPP (kurs w formie weekendowej)
Program recertyfikacji KPP w większości pokrywa się z programem pełnego szkolenia z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
W przypadku recertyfikacji zajęcia prowadzone są wyłącznie w formie ćwiczeń i symulacji.
W kursie przypominającym KPP mogą wziąć udział ratownicy, którzy zdali w dowolnym terminie egzamin z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Termin Kursu KPP zostanie wyznaczony po zebraniu minimum 6 osób. Wszelkie informacje dotyczące kursu można uzyskać poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny.

STERNIK MOTOROWODNY:

Cel kursu
Sternik motorowodny – patent uprawniający do: prowadzenia jachtów motorowych z silnikiem o mocy do 60 kW (81,6 KM) po wodach śródlądowych, prowadzenia jachtów motorowych z silnikiem o mocy do 60 kW po wodach morskich w strefie do 2 mil morskich od brzegu, w porze dziennej.
Przydatny on jest nie tylko miłośnikom motorówek, ale także nurkom, ratownikom, wędkarzom, żeglarzom.
Wymagania do odbycia kursu na sternika motorowodnego: ukończony 14 rok życia i zgoda rodziców (w przypadku osób niepełnoletnich),
Zajęcia praktyczne i teoretyczne z kursu na sternika motorowodnego odbywają się na jeziorze
Zapewniamy:

  • Motorówkę typu RIB
  • Bezpieczeństwo na wodzie
  • Wykwalifikowaną kadrę instruktorską
  • Pełne szkolenie teoretyczne i praktyczne do egzaminu na stopień sternika motorowodnego

Termin Kursu na Sternika Motorowodnego zostanie wyznaczony po zebraniu minimum 6 osób. Wszelkie informacje dotyczące kursu można uzyskać poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny.

 

Kontakt:

Akademia Ratownictwa
Wojciech Grzesiak

adres:
ul. Helsińska 7a lok. 9
78 – 100 Kołobrzeg
Telefon: +48 517 560 759
Telefon: +48 734 708 191

e- mail: kontakt@akademiaratownictwa.com.pl

Numer alarmowy tylko w razie zagrożenia w ratownictwie wodnym, bezpodstawne użycie numeru alarmowego będzie zgłoszone na policję.